sobota 21. listopadu 2015

Zhodnocení kurzu Pracovník liberalizované energetiky

Po letošním březnovém absolvování průběžného vzdělávání, které je povinné pro udržení oprávnění energetického specialisty jsem se rozhodl, že si utřídím myšlenky a doplním znalosti v tématice související s energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zejména s částí zabývající se obchodováním elektřinou.

Delší čas jsem se rozmýšlel, zda absolvovat akreditovaný kurz Pracovník liberalizované energetiky pořádaný Asociací energetických manažerů. Hlavními argumenty "pro" bylo zejména zajímavý obsah (viz níže) a přednášející, jež tvoří odborníci z praxe. Naopak hlavním argumentem "proti" byla časová náročnost (zejména povinná celodenní účast – celkem 6 pátků a časová náročnost samostudia) a částečně i finanční náročnost pro samoplátce (cca 25 tis. Kč). 

Argumenty "pro" zvítězily a kurz jsem absolvoval v jarním termínu, tedy od 3. 4 do 5. 6. 2015, kdy se jednalo o 6 pátečních návštěv Prahy. Nejednalo se vždy o všechny pátky v řadě za sebou, což se projevilo jako výhoda, neboť čas na absolvování přednášek šel lépe vyčlenit v rámci pracovních povinností. Vlastní školení bylo vždy zajímavé, zejména díky profesionalitě přednášejících. Na počátku kurzu jsme obdrželi skripta obsahující všechny kapitoly a seznam zkušebních otázek (okruhů). Po odprezentování příslušných témat nám byly průběžně poskytnuty přednášky v elektronické verzi. 

Vlastní přednášky přednášky probíhaly v klimatizovaných zatemnělých prostorech, což bylo pro koncentraci ideální (šok nastal vždy o pauzách, resp. po skončení, kdy jsme jsme se setkali s realitou probíhajících veder). Stran občerstvení bylo o nás také skvěle postaráno.

Po šestém přednáškovém dni kurzu skončila prezenční výuka a nastal čas samostudia a zpracování závěrečné práce. Vlastní zkoušky probíhaly až koncem září a v říjnu (asi 4 termíny), tedy cca po 4 měsících od přednášek. Je otázkou, zda takto dlouhý čas na přípravu je výhodou či ne... Já vše nechávám na poslední chvíli, což po 6 měsících od první přednášky znamená více studia, neboť některé témata, která v praxi nevyužiji, mi v hlavě přirozeně nezůstala...

Téma závěrečné práce si každý účastník volil sám, nemusel jej ani konzultovat s přednášejícími či organizátory kurzu, což lze velmi pozitivně hodnotit. Jedinou podmínkou byl zadaný minimální a maximální rozsah práce a termín odevzdání. Zvolil jsem si téma mně blízké, a to Problematika neoprávněných odběrů z hladiny nízkého napětí.

Závěrečná zkouška probíhala velmi pohodově. Už to, že před příchodem k tříčlenné komisi je vám nabízena káva apod., vyvolává poklidnou atmosféru. Nejprve se obhajuje zpracovaná závěrečná práce a následně se losují a diskutují 3 otázky. Musím konstatovat, že jsem byl mile překvapen vlídností komise. 

Z mého pohledu jsem byl kurzem velmi nadšen, plně splnil má očekávání, neboť jsem si dostudoval potřebné pasáže z energetického zákona, získal spoustu užitečných informací a kontaktů na přednášející.


Jako malý bonus – pro mě osobně – bylo i samotné místo konání, které bylo 3 minuty chůze od od nádraží Praha Holešovice a z kterého mi v hodinovém taktu odjížděly přímé vlaky do Budějovic, což lze zejména k pátečním dnům kladně hodnotit z důvodu, že se nastupuje do téměř prázdné soupravy a hlavní davy cestujících přistupovaly až na hlavním nádraží...
Probíraná témata:

01. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
 • 1.1. Charakteristika elektroenergetiky
 • 1.2. Elektrizační soustava a její vývoj
 • 1.3. Vlastnosti energetiky
02. Dosavadní vývoj liberalizace trhu s elektřinou
 • 2.1. Vývoj v letech 1970 až 1995 a počátky snah o liberalizaci
 • 2.2. První zkušenosti z liberalizace ve Velké Británii a Skandinávii
 • 2.3. Liberalizace a integrace Evropské energetiky
03. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU
 • 3.1. Základní rámec trhu s elektřinou v EU podle lisabonské smlouvy
 • 3.2. Třetí liberalizační balíček
 • 3.3. Klimaticko - energetický balíček a elektroenergetika
 • 3.4. Bezpečnost dodávek elektřiny
 • 3.5. Evropská právní úprava týkající se energetických úspor
 • 3.6. Směrnice o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
04. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice
 • 4.1. Energetický zákon a jeho prováděcí právní předpisy
 • 4.2. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 • 4.3. Zákon o hospodaření energií
05. Účastníci trhu s elektřinou a jejich role
 • 5.1. Role při fyzické dodávce elektřiny
 • 5.2. Role při obchodních vztazích v dodávce elektřiny
 • 5.3. Model rolí a vazeb trhu s elektřinou
06. Organizace obchodu s elektřinou
 • 6.1. Velkoobchod obecně
 • 6.2. Maloobchod obecně
 • 6.3. Podmínky přístupu na trh
 • 6.4. Dlouhodobé, krátkodobé trhy a trhy s regulační energií
 • 6.5. Dlouhý, krátký, bystrozraký
07. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
 • 7.1. Bilaterální obchodování
 • 7.2. Obchodování prostřednictvím brokerských platforem
 • 7.3. Obchodování na burze
 • 7.4. Rozdíl mezi bilaterálním a burzovním obchodováním
 • 7.5. Situace na trhu s elektřinou v ČR
08. Přeshraniční obchodování
 • 8.1. Přeshraniční přenosové kapacity jako omezené zdroje
 • 8.2. Určení přenosových kapacit
 • 8.3. Přidělování přenosových kapacit
 • 8.4. Hlášení a sesouhlasení přeshraničních přenosů
 • 8.5. Vzájemné saldování přeshraničních přenosů - netting
 • 8.6. Řešení situací hrozících přetížení přeshraničních vedení
 • 8.7. Mezinárodní vypořádání odchylek
 • 8.8. Kompenzace za tranzitní přenosy
 • 8.9. Transparentnost procesů přeshraničního obchodování
09. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
 • 9.1. Vývoj propojování a koordinace evropských elektrizačních soustav
 • 9.2. Struktura a principy koordinace řízení propojených elektrizačních soustav
 • 9.3. Dlouhodobé analýzy rozvoje ES plánování sítí, zajištění výrobní dostatečnosti
 • 9.4. Příprava provozu ES ČR
 • 9.5. Koordinace sjednávání mezinárodních přenosů
 • 9.6. Vnitrodenní aktualizace přípravy provozu
 • 9.7. Řízení rovnováhy a toků v reálném čase
10. Systémové (SyS) a podpůrné (PpS) služby a vyrovnávání odchylek
 • 10.1. Definice SyS a PpS
 • 10.2. Charakteristiky řízení podpůrných služeb a jejich nasazování v dispečerském řízení
 • 10.3. Podmínky poskytování PpS, kvalifikační procedury, vyhodnocování PpS
 • 10.4. Obchodní zajištění PpS
 • 10.5. Vyhodnocování regulační energie dodané ze zdrojů poskytujících PpS a předávání dat k zúčtováníOperátorovi
 • 10.6. Vyrovnávací trh s regulační energií
 • 10.7. Regulační energie ze zahraničí
11. Zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.1. Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.2. Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
 • 11.3. Sběr a agregace dat z měření
 • 11.4. Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.5. Požadavky na systém zúčtování, predikce odchylek
12. Přenosové a distribuční služby a tarify
 • 12.1. Postup a pravidla pro připojení, účast na nákladech připojení
 • 12.2. Zajištění přenosu a distribuce, pravidla pro rezervace kapacit a změny
 • 12.3. Přenosové a distribuční tarify
 • 12.4. Ztráty v přenosové a distribuční soustavě
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
 • 13.1. Definice mimořádných stavů
 • 13.2. Vyhlášení mimořádných stavů, základní práva a povinnosti jednotlivých subjektů
 • 13.3. Nástroje pro řešení stavu nouze a předcházení stavu nouze
 • 13.4. Předcházení stavu nouze
 • 13.5. Stav nouze
 • 13.6. Regulační stupně, vypínací plán, frekvenční plán a havarijní plán
 • 13.7. Zúčtování odchylek ve stavech nouze a předcházení stavu nouze
14. Smlouvy na trhu s elektrickou energií
 • 14.1. Smlouvy zajišťující regulovaný přístup k přenosové a distribuční soustavě
 • 14.2. Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli elektřiny
 • 14.3. Další typy smluv a obchodních produktů mezi dodavateli a odběrateli
 • 14.4. Základní obsah smluv pro konečné odběratele a specifické postupy dodavatelů
 • 14.5. Smlouvy pro obchodování na velkoobchodním trhu - Trading
 • 14.6. Změna dodavatele elektřiny
 • 14.7. Zúčtování dodávek elektřiny a služeb
 • 14.8. Řešení sporů a reklamací
15. Regulace a regulované ceny
 • 15.1. Teorie potřeby regulace
 • 15.2. Obecné metody cenové regulace
 • 15.3. Zahraniční regulační praxe
 • 15.4. Metodika regulace pro přenos a distribuci elektřiny pro období let 2010 - 2015
16. Měření a zpracování dat
 • 16.1. Typy měřících zařízení a podmínky instalace
 • 16.2. průběhové měření, jeho sběr a zpracování
 • 16.3. TDD, jejich konstrukce a užití, struktura existujících TDD
 • 16.4. Zpracování a agregace dat z měření
 • 16.5. Podklady pro fakturaci a reklamace hodnot
17. Produkty a ceny pro konečné zákazníky
 • 17.1. Maloodběratelé (měření typu C)
 • 17.2. Velkoodběratelé - průmysloví odběratelé
 • 17.3. Optimalizace nákupu elektřiny pro pokrytí diagramu a oceňování diagramu zákazníka
 • 17.4. Oceňování diagramu
 • 17.5. Speciální a individuální smlouvy
18. Řízení rizik na trhu s elektřinou
 • 18.1. Kategorizace rizik účastníků na trhu s elektřinou
 • 18.2. Přístup k řízení rizik
 • 18.3. Zajišťovací nástroje
19. Úvod do oblasti enviromentální regulace v oblasti energetiky
 • 19.1. Témata environmentální regulace
 • 19.2. Formy environmentální regulace
 • 19.3. Nástroje environmentální regulace
20. Obchodování s emisemi a vliv na ceny elektřiny
 • 20.1. Emisní obchodování - teorie
 • 20.2. Světový obchod s emisemi a Kjótský protokol
 • 20.3. Základy EU ETS
 • 20.4. Alokace a růst ceny elektřiny
 • 20.5. Možnosti optimalizace v rámci EU ETS z pohledu provozovatelů
 • 20.6. EU ETS a ČR
 • 20.7. Hodnocení dosavadního fungování EU ETS
 • 20.8. Shrnutí obchodování s emisemi
21. Daně z energií
 • 21.1. Geneze zákonné úpravy
 • 21.2. Směrnice ES a její implementace
 • 21.3. Základní principy zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.4. Stručný obsah a řešení zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.5. Nejasnosti a problémy při aplikaci zákonné úpravy zaváděných daní do praxe
 • 21.6. Výběr daní a cenové dopady
 • 21.7. Novela směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003
22. Podpora obnovitelných zdrojů energie
 • 22.1. Popis stávající zákonné úpravy týkající se podpory OZE
 • 22.2. Aktuální výsledky podpory výroby elektřiny z OZE v ČR
 • 22.3. Připravovaný nový zákon o podporovaných zdrojích
 • 22.4. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.
23. Informační systémy v energetice
 • 23.1. Systémy pro obchodníky s elektřinou
 • 23.2. Systémy burz
 • 23.3. Systémy provozovatelů přenosových soustav
 • 23.4. Systémy provozovatelů distribučních soustav
 • 23.5. Systémy výrobců elektřiny
 • 23.6. Standardy komunikace
 • 23.7. Elektronická dálnice
 • 23.8. Aplikace ENTSO-E pro transparentnost obchodování
 • 23.9. Systémy pro obchodování s emisními povolenkami
24. BOZP 

Žádné komentáře:

Okomentovat