sobota 21. listopadu 2015

Zhodnocení kurzu Pracovník liberalizované energetiky

Po letošním březnovém absolvování průběžného vzdělávání, které je povinné pro udržení oprávnění energetického specialisty jsem se rozhodl, že si utřídím myšlenky a doplním znalosti v tématice související s energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zejména s částí zabývající se obchodováním elektřinou.

Delší čas jsem se rozmýšlel, zda absolvovat akreditovaný kurz Pracovník liberalizované energetiky pořádaný Asociací energetických manažerů. Hlavními argumenty "pro" bylo zejména zajímavý obsah (viz níže) a přednášející, jež tvoří odborníci z praxe. Naopak hlavním argumentem "proti" byla časová náročnost (zejména povinná celodenní účast – celkem 6 pátků a časová náročnost samostudia) a částečně i finanční náročnost pro samoplátce (cca 25 tis. Kč). 

Argumenty "pro" zvítězily a kurz jsem absolvoval v jarním termínu, tedy od 3. 4 do 5. 6. 2015, kdy se jednalo o 6 pátečních návštěv Prahy. Nejednalo se vždy o všechny pátky v řadě za sebou, což se projevilo jako výhoda, neboť čas na absolvování přednášek šel lépe vyčlenit v rámci pracovních povinností. Vlastní školení bylo vždy zajímavé, zejména díky profesionalitě přednášejících. Na počátku kurzu jsme obdrželi skripta obsahující všechny kapitoly a seznam zkušebních otázek (okruhů). Po odprezentování příslušných témat nám byly průběžně poskytnuty přednášky v elektronické verzi. 

Vlastní přednášky přednášky probíhaly v klimatizovaných zatemnělých prostorech, což bylo pro koncentraci ideální (šok nastal vždy o pauzách, resp. po skončení, kdy jsme jsme se setkali s realitou probíhajících veder). Stran občerstvení bylo o nás také skvěle postaráno.

Po šestém přednáškovém dni kurzu skončila prezenční výuka a nastal čas samostudia a zpracování závěrečné práce. Vlastní zkoušky probíhaly až koncem září a v říjnu (asi 4 termíny), tedy cca po 4 měsících od přednášek. Je otázkou, zda takto dlouhý čas na přípravu je výhodou či ne... Já vše nechávám na poslední chvíli, což po 6 měsících od první přednášky znamená více studia, neboť některé témata, která v praxi nevyužiji, mi v hlavě přirozeně nezůstala...

Téma závěrečné práce si každý účastník volil sám, nemusel jej ani konzultovat s přednášejícími či organizátory kurzu, což lze velmi pozitivně hodnotit. Jedinou podmínkou byl zadaný minimální a maximální rozsah práce a termín odevzdání. Zvolil jsem si téma mně blízké, a to Problematika neoprávněných odběrů z hladiny nízkého napětí.

Závěrečná zkouška probíhala velmi pohodově. Už to, že před příchodem k tříčlenné komisi je vám nabízena káva apod., vyvolává poklidnou atmosféru. Nejprve se obhajuje zpracovaná závěrečná práce a následně se losují a diskutují 3 otázky. Musím konstatovat, že jsem byl mile překvapen vlídností komise. 

Z mého pohledu jsem byl kurzem velmi nadšen, plně splnil má očekávání, neboť jsem si dostudoval potřebné pasáže z energetického zákona, získal spoustu užitečných informací a kontaktů na přednášející.


Jako malý bonus – pro mě osobně – bylo i samotné místo konání, které bylo 3 minuty chůze od od nádraží Praha Holešovice a z kterého mi v hodinovém taktu odjížděly přímé vlaky do Budějovic, což lze zejména k pátečním dnům kladně hodnotit z důvodu, že se nastupuje do téměř prázdné soupravy a hlavní davy cestujících přistupovaly až na hlavním nádraží...
Probíraná témata:

01. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
 • 1.1. Charakteristika elektroenergetiky
 • 1.2. Elektrizační soustava a její vývoj
 • 1.3. Vlastnosti energetiky
02. Dosavadní vývoj liberalizace trhu s elektřinou
 • 2.1. Vývoj v letech 1970 až 1995 a počátky snah o liberalizaci
 • 2.2. První zkušenosti z liberalizace ve Velké Británii a Skandinávii
 • 2.3. Liberalizace a integrace Evropské energetiky
03. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU
 • 3.1. Základní rámec trhu s elektřinou v EU podle lisabonské smlouvy
 • 3.2. Třetí liberalizační balíček
 • 3.3. Klimaticko - energetický balíček a elektroenergetika
 • 3.4. Bezpečnost dodávek elektřiny
 • 3.5. Evropská právní úprava týkající se energetických úspor
 • 3.6. Směrnice o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
04. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice
 • 4.1. Energetický zákon a jeho prováděcí právní předpisy
 • 4.2. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 • 4.3. Zákon o hospodaření energií
05. Účastníci trhu s elektřinou a jejich role
 • 5.1. Role při fyzické dodávce elektřiny
 • 5.2. Role při obchodních vztazích v dodávce elektřiny
 • 5.3. Model rolí a vazeb trhu s elektřinou
06. Organizace obchodu s elektřinou
 • 6.1. Velkoobchod obecně
 • 6.2. Maloobchod obecně
 • 6.3. Podmínky přístupu na trh
 • 6.4. Dlouhodobé, krátkodobé trhy a trhy s regulační energií
 • 6.5. Dlouhý, krátký, bystrozraký
07. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
 • 7.1. Bilaterální obchodování
 • 7.2. Obchodování prostřednictvím brokerských platforem
 • 7.3. Obchodování na burze
 • 7.4. Rozdíl mezi bilaterálním a burzovním obchodováním
 • 7.5. Situace na trhu s elektřinou v ČR
08. Přeshraniční obchodování
 • 8.1. Přeshraniční přenosové kapacity jako omezené zdroje
 • 8.2. Určení přenosových kapacit
 • 8.3. Přidělování přenosových kapacit
 • 8.4. Hlášení a sesouhlasení přeshraničních přenosů
 • 8.5. Vzájemné saldování přeshraničních přenosů - netting
 • 8.6. Řešení situací hrozících přetížení přeshraničních vedení
 • 8.7. Mezinárodní vypořádání odchylek
 • 8.8. Kompenzace za tranzitní přenosy
 • 8.9. Transparentnost procesů přeshraničního obchodování
09. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
 • 9.1. Vývoj propojování a koordinace evropských elektrizačních soustav
 • 9.2. Struktura a principy koordinace řízení propojených elektrizačních soustav
 • 9.3. Dlouhodobé analýzy rozvoje ES plánování sítí, zajištění výrobní dostatečnosti
 • 9.4. Příprava provozu ES ČR
 • 9.5. Koordinace sjednávání mezinárodních přenosů
 • 9.6. Vnitrodenní aktualizace přípravy provozu
 • 9.7. Řízení rovnováhy a toků v reálném čase
10. Systémové (SyS) a podpůrné (PpS) služby a vyrovnávání odchylek
 • 10.1. Definice SyS a PpS
 • 10.2. Charakteristiky řízení podpůrných služeb a jejich nasazování v dispečerském řízení
 • 10.3. Podmínky poskytování PpS, kvalifikační procedury, vyhodnocování PpS
 • 10.4. Obchodní zajištění PpS
 • 10.5. Vyhodnocování regulační energie dodané ze zdrojů poskytujících PpS a předávání dat k zúčtováníOperátorovi
 • 10.6. Vyrovnávací trh s regulační energií
 • 10.7. Regulační energie ze zahraničí
11. Zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.1. Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.2. Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
 • 11.3. Sběr a agregace dat z měření
 • 11.4. Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.5. Požadavky na systém zúčtování, predikce odchylek
12. Přenosové a distribuční služby a tarify
 • 12.1. Postup a pravidla pro připojení, účast na nákladech připojení
 • 12.2. Zajištění přenosu a distribuce, pravidla pro rezervace kapacit a změny
 • 12.3. Přenosové a distribuční tarify
 • 12.4. Ztráty v přenosové a distribuční soustavě
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
 • 13.1. Definice mimořádných stavů
 • 13.2. Vyhlášení mimořádných stavů, základní práva a povinnosti jednotlivých subjektů
 • 13.3. Nástroje pro řešení stavu nouze a předcházení stavu nouze
 • 13.4. Předcházení stavu nouze
 • 13.5. Stav nouze
 • 13.6. Regulační stupně, vypínací plán, frekvenční plán a havarijní plán
 • 13.7. Zúčtování odchylek ve stavech nouze a předcházení stavu nouze
14. Smlouvy na trhu s elektrickou energií
 • 14.1. Smlouvy zajišťující regulovaný přístup k přenosové a distribuční soustavě
 • 14.2. Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli elektřiny
 • 14.3. Další typy smluv a obchodních produktů mezi dodavateli a odběrateli
 • 14.4. Základní obsah smluv pro konečné odběratele a specifické postupy dodavatelů
 • 14.5. Smlouvy pro obchodování na velkoobchodním trhu - Trading
 • 14.6. Změna dodavatele elektřiny
 • 14.7. Zúčtování dodávek elektřiny a služeb
 • 14.8. Řešení sporů a reklamací
15. Regulace a regulované ceny
 • 15.1. Teorie potřeby regulace
 • 15.2. Obecné metody cenové regulace
 • 15.3. Zahraniční regulační praxe
 • 15.4. Metodika regulace pro přenos a distribuci elektřiny pro období let 2010 - 2015
16. Měření a zpracování dat
 • 16.1. Typy měřících zařízení a podmínky instalace
 • 16.2. průběhové měření, jeho sběr a zpracování
 • 16.3. TDD, jejich konstrukce a užití, struktura existujících TDD
 • 16.4. Zpracování a agregace dat z měření
 • 16.5. Podklady pro fakturaci a reklamace hodnot
17. Produkty a ceny pro konečné zákazníky
 • 17.1. Maloodběratelé (měření typu C)
 • 17.2. Velkoodběratelé - průmysloví odběratelé
 • 17.3. Optimalizace nákupu elektřiny pro pokrytí diagramu a oceňování diagramu zákazníka
 • 17.4. Oceňování diagramu
 • 17.5. Speciální a individuální smlouvy
18. Řízení rizik na trhu s elektřinou
 • 18.1. Kategorizace rizik účastníků na trhu s elektřinou
 • 18.2. Přístup k řízení rizik
 • 18.3. Zajišťovací nástroje
19. Úvod do oblasti enviromentální regulace v oblasti energetiky
 • 19.1. Témata environmentální regulace
 • 19.2. Formy environmentální regulace
 • 19.3. Nástroje environmentální regulace
20. Obchodování s emisemi a vliv na ceny elektřiny
 • 20.1. Emisní obchodování - teorie
 • 20.2. Světový obchod s emisemi a Kjótský protokol
 • 20.3. Základy EU ETS
 • 20.4. Alokace a růst ceny elektřiny
 • 20.5. Možnosti optimalizace v rámci EU ETS z pohledu provozovatelů
 • 20.6. EU ETS a ČR
 • 20.7. Hodnocení dosavadního fungování EU ETS
 • 20.8. Shrnutí obchodování s emisemi
21. Daně z energií
 • 21.1. Geneze zákonné úpravy
 • 21.2. Směrnice ES a její implementace
 • 21.3. Základní principy zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.4. Stručný obsah a řešení zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.5. Nejasnosti a problémy při aplikaci zákonné úpravy zaváděných daní do praxe
 • 21.6. Výběr daní a cenové dopady
 • 21.7. Novela směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003
22. Podpora obnovitelných zdrojů energie
 • 22.1. Popis stávající zákonné úpravy týkající se podpory OZE
 • 22.2. Aktuální výsledky podpory výroby elektřiny z OZE v ČR
 • 22.3. Připravovaný nový zákon o podporovaných zdrojích
 • 22.4. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.
23. Informační systémy v energetice
 • 23.1. Systémy pro obchodníky s elektřinou
 • 23.2. Systémy burz
 • 23.3. Systémy provozovatelů přenosových soustav
 • 23.4. Systémy provozovatelů distribučních soustav
 • 23.5. Systémy výrobců elektřiny
 • 23.6. Standardy komunikace
 • 23.7. Elektronická dálnice
 • 23.8. Aplikace ENTSO-E pro transparentnost obchodování
 • 23.9. Systémy pro obchodování s emisními povolenkami
24. BOZP 

pondělí 2. listopadu 2015

Rychlý nákup měřící techniky

Dostal jsem se do situace, kdy jsem přijal objednávku na znalecký posudek, který byl vázán na již smluvené místní šetření za účasti zástupců více subjektů. Bohužel, termín místního šetření byl stanoven již za pár dnů od objednání. Rozhodl jsem se, že si do té doby dokoupím profesionální hledačku vedení. 

Značku a typ jsem po předchozích zkušenostech měl vybrán velmi rychle. Cenu jsem v první fázi neřešil, podíval jsem se na stránky "mého osvědčeného dodavatele měřící techniky" a dokonce byla daná hledačka na homepage v letákové akci. Měl jsem radost, že problém je rychle vyřešen a před vlastním objednáním jsem se telefonicky chtěl utvrdit, kdy mi bude doručena. Nastalo zklamání, neboť na jsem se nejdříve dovolal produktovému manažerovi, který byl na dovolené, pak prodejci na pobočce, který mi však oznámil, že daný typ (i další podobný) jsou vyprodány a možnost reálného dodání bude cca až za 3 týdny, což bylo pro mě neakceptovatelné. Nevadí, začal jsem hledat dál.

Další větší dodavatel měřící techniky měl hledačku sice skladem, ale možnost expedice by byla nejdříve další pracovní den a cena již tak zajímavá nebyla. 

Nalezl jsem dalšího prodejce, který měl cenu velmi zajímavou, u položky v e-shopu svítilo zeleně "skladem, ihned k dodání". Měl jsem radost, ale řekl jsem si, že raději termín dodání telefonicky ověřím. Zklamáním bylo, že jsem se dovolal nějakému člověku někam do auta, o tom výrobku nejprve neměl tušení. Pak ověřoval dostupnost. Po další telefonické urgenci mi dostupnost zjistil se slovy, že může odeslat až třetí pracovní den, což už pro mé účely by bylo pozdě. Dojala mě i poslední věta prodejce ve smyslu "Máme na internetu starou cenu, která už dávno neplatí. Dnes je to o X dražší, ale asi bychom Vám cenu podrželi...".

S podobnou situací, kdy bylo anoncováno, že je zboží skladem a nebylo, jsem se setkal ještě v dalších 2 ze 3 případů. :-(

A jak jsem dopadl? 

Na závěr jsem si hledačku objednal u jednoho nadnárodního velkoobchodu s elektronickými součástkami, který jsem zkusil individuálně bez nabídky ve výsledcích internetového vyhledávače. Milým překvapením bylo dodání následující pracovní den, velmi nízká cena oproti všem (i akčním aj.) nabídkám a i cena poštovného byla srovnatelná či nižší než od tuzemských dodavatelů. 
Shrnu-li to, zabil jsem sice asi 2 hod. hledáním na internetu, ale získal cenné zkušenosti a ušetřil cca 2,5 tis. Kč bez DPH oproti akční nabídce a přes 4 tis. Kč bez DPH oproti standardním retailovým cenám.